Κύκλος
Αστικού Νερού - Ενέργειας:

από την πηγή στον τελικό καταναλωτή
και επιστροφή στο περιβάλλον
KΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Έργο

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο WATenERgy CYCLE, το οποίο στοχεύει στη προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των υδατικών και ενεργειακών πόρων μεταξύ 5 εμπλεκόμενων κρατών (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας) από την περιοχή της Βαλκανικής & της Μεσογείου.

Το WATenERgy CYCLE αποτελεί ένα εργαλείο για τον από κοινού σχεδιασμό, την κατάρτιση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης προσέγγισης του αστικού, αγροτικού και βιομηχανικού περιβάλλοντος, μέσα από πιλοτικές δράσεις εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου & μείωσης της ενέργειας και των διαρροών στον κύκλο διανομής του νερού, δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΑ θα συντελέσει στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα διαχείρισης και προστασίας πόρων (πόσιμου νερού και ενέργειας) στον κύκλο διανομής του πόσιμου νερού.

Ο στόχος του WATenERgy CYCLE

Το πρόγραμμα WATenERgy CYCLE στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογικής προσέγγισης, για την αποδοτική και αποτελεσματική διακρατική διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, συμμορφούμενο με την οδηγία για τα ύδατα ΕΚ2000/60. Η κοινή πρόκληση είναι η αύξηση του χαμηλού επιπέδου χρήσης των νέων τεχνολογιών σε όλο τον κύκλο της ύδρευσης, από την πηγή του νερού έως τους τελικούς καταναλωτές και πίσω στο περιβάλλον, και η ταυτόχρονη αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Τα Σύνορα ως Ευκαιρία

Το πρόγραμμα WATenERgy CYCLE σχεδιάστηκε με βάση τα προβλήματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης στην περιοχή της «Βαλκανικής – Μεσογείου».

Δίκτυο Εξειδίκευσης

Η συνεργασία αποτελείται από μέλη της περιοχής, βασικούς φορείς του τομέα ύδρευσης: 5 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας, 2 Αρχές/ Σύλλογοι (ERDF), 1 ερευνητικό Ίδρυμα και 2 Παρατηρητές (EU & IPA level). Τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν ολόκληρη την περιοχή, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες, μεθοδολογίες και πολιτικές για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων, οι οποίες θα πρέπει να καθοριστούν στις περιπτώσεις διακρατικής συνεργασίας. Το “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” είναι ένα νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας, που απορρέει από την ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών της περιοχής «Βαλκανικής – Μεσογείου» να προωθήσουν τη συνεργασία στην περιοχή μετά τη λήξη του προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013». Το πρόγραμμα συγκεντρώνει πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες χώρες, την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή συνεργασία αντιμετωπίζει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο σαν σύνολο, ξεπερνώντας τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, στην προσπάθεια να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

01

αύξηση του επιπέδου χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τη συνολικά αποδοτική διαχείριση των υδάτων

02

μείωση των απωλειών νερού και του μη-ανταποδοτικού νερού (NRW) στα δίκτυα νερού

03

εξοικονόμηση νερού μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών (μικρότερες περίοδοι χρέωσης) καθώς η κατανάλωσή τους θα καταγράφεται από έξυπνα υδρόμετρα

04

ανάκτηση Ενέργειας μέσω εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου

05

ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικών τιμολόγησης του νερού, με βάση το FWC και την αρχή της «κοινωνικά δίκαιης τιμολόγησης»