2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

13-15 Φεβρουαρίου 2018, Λευκωσία - Κύπρος

Ο συνεργάτης του Water Board of Nicosia (WBN) του έργου WATenERgy CYCLE με τη συνεργασία του Επικεφαλής Συνεργάτη – Δημοτική Εταιρεία Υδάτων και Αποχέτευσης Λάρισας διοργάνωσε τη 2η συνάντηση του έργου και της συντονιστικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 13 – 15 Φεβρουαρίου 2018, στην έδρα του WBN (http://www.wbn.org.cy).


Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν σε αυτήν τη συνάντηση για να συζητήσουν για την πρόοδο των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο αρχικό σχέδιο υλοποίησης.


Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο καθηγητής Βασίλης Κανακούδης συντόνισε τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, επισημαίνοντας την ισορροπία του νερού από τη θεωρία στην πράξη, τα οφέλη της μαθηματικής μοντελοποίησης για την αποδοτικότητα του νερού και της ενέργειας στα δίκτυα διανομής νερού με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το νερό.


Ο κ. Oliver Loebel, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Υπηρεσιών Υδάτων (EurEau, www.eureau.org), παρευρέθηκε επίσης στη συνάντηση. Η συμμετοχή του συνέβαλε στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση των βασικών συνιστωσών της στρατηγικής επικοινωνίας του έργου, δηλαδή τους στόχους, τους στόχους, το στοχευμένο κοινό, τα μηνύματα και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.

Το EurEau θα διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου στα μέλη του (28 χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ) και στις υπό ένταξη χώρες της ΕΕ και θα προωθήσει τα κοινά συμφέροντα του ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών ύδατος στα θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ, επιτρέποντας στα μέλη του να αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από τις πολιτικές της ΕΕ και την εθνική τους εφαρμογή.

Κατά τη 2η συνάντηση του έργου, το EurEau συνέβαλε στην προετοιμασία σύστασης πολιτικής, ενημερώνοντας τους ανώτερους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης ενέργειας, τις μεθοδολογίες και τις καινοτόμες τεχνολογίες που είναι ενεργειακά αποδοτικές, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προσαρμογής στην αποτελεσματικότητα των πόρων και στα μέτρα ανθεκτικότητας στις κλιματικές αλλαγές ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ.


Μετά τη 2η συνάντηση του έργου, πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Water Board of Nicosia (WBN).