3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

27-28 Ιουνίου 2018, Λευκάδα - Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου EWaS, πραγματοποιήθηκε ένα παράλληλο τεχνικό εργαστήριο (WATenERgy CYCLE) στη Λευκάδα (Ιούνιος 2018).


Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετείχε ως εταίρος του έργου στην υλοποίηση του «WATenERgy CYCLE – Urban water full cycle: from the source to its end-users and back to the environment» ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Ταμείων των συμμετεχόντων χώρες . Το WATenERgy CYCLE είναι ένα έργο που ενώνει 8 εταίρους και 2 συνεργάτες από 5 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων. Το WATenERgy CYCLE είναι ένα πολύτιμο και μοναδικό κοινό εργαλείο για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης πολλαπλών επιπέδων στο αστικό (βραχυπρόθεσμο), αγροτικό και βιομηχανικό (μεσοπρόθεσμο) περιβάλλον, προωθώντας μια Ευρώπη αξίζει την αλληλεγγύη. Ορισμένες ορθολογικές δραστηριότητες (δικτύωση, πιλοτικές δράσεις, ανταλλαγές & συναντήσεις εταίρων, εργαστήρια κατάρτισης) στους τομείς της καινοτομίας και του περιβάλλοντος είναι τα κύρια αποτελέσματα. Η επίδειξη των κοινών καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων (αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν, 6 καινοτόμες κοινές πιλοτικές δράσεις) ενισχύουν την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας των PP. Μέσω διακρατικής σύστασης στρατηγικής και πολιτικής, εθνικές και περιφερειακές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης υδάτινων και βιομηχανικών βιομηχανιών, γεωργικές ενώσεις και το γενικό όφελος του κοινού. Η βασική προσέγγιση είναι μια συνέργεια 3 χωρών της ΕΕ και 2 χωρών IPA της ΕΕ, λόγω της κοινής διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, της στρατηγικής εφαρμογής της ΟΠΥ και της ευπάθειας των κλιματικών αλλαγών, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση, δημιουργώντας μια σειρά από κοινές τεχνικές προκλήσεις.


Tο νερό είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. ας το αντιμετωπίσουμε με σύνεση «κάθε σταγόνα μετράει & η αξία της υπερβαίνει κατά πολύ το πραγματικό του κόστος».


Η υλοποίηση αυτού του τεχνικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου EWaS στη Λευκάδα, δημιούργησε μια μοναδική πλατφόρμα για διεθνική δικτύωση ενδιαφερομένων / εμπειρογνωμόνων (έρευνα, βιομηχανία, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καταναλωτές, πάροχοι τεχνολογίας, παροχείς νερού) που μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνολογίες για τις εξελίξεις του WSS με στόχο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια.